Keelenowen 26.11.2010

Enn November 2010 hat d’CSV Stengefort hir Memberen op e flotte Keelenowend op Hoën invitéiert. Bei engem gudde Maufel an dem obligate Patt, gouf een Owend laang net “gepolitikt”, mä et si Klatze gejummt ginn.

De Wiert aus der Hoënerstuff war es déck zefridden:  seng Kulangen op der Keelebunn blénke wéi nei.