De Budget 2017 – Aktiv, dynamesch, zukunftsorientéiert

An der Gemengerotssëtzung vum 15. Dezember 2016 huet den CSV-DP Schäfferot dem Gemengerot en dynameschen an zukunftsorientéierte Budget presentéiert.

 

De Budget war Ufank Dezember an enger Aarbechtssëtzung mat all de Gemengeconseilleren duerchdiskutéiert ginn. Vu Säite vun der Oppositioun koum eng eenzeg Propositiounen während dëser Reunioun.

 

De Gemengerot huet de Budget 2017 mat de Stëmme vun der CSV a vun der DP ugeholl.

D’Oppositioun huet geschlossen dogéint gestëmmt, huet sech dobäi awer op eng éischter schwaach Argumentatioun gestäipt. Ënner anerem gouf beanstand, d’Personalkäschte vun der Gemeng géifen zevill an ze séier an d’Luucht goen. Mir gesinn dëst als en totalt Verkenne vun der Realitéit! D’Aufgabe vun der Gemeng, sief et an der Administratioun oder am techneschen Déngscht, ginn ëmmer méi spezifesch an ëmmer méi komplex. Dofir ass et wichteg, dass eist Personal  muss mat gudden a qualifizéierte Leit opgestallt  sinn, fir sengen Tâche gerecht ze ginn an de Bierger e gudde Service ze bidden. Dëst och an der Optik vum Wuesstem vun der Gemeng.

Grad dëse Wuesstem huet d’Oppositioun dann och nach gemengt mussen ze kritiséieren! De Culot muss een hunn!

Den aktuelle Wuesstem läit ënnert deem, deen ënnert der LSAP-Féierung decidéiert gi war! D’Etude préparatoire an den aktuelle PAG vun 2010 gesinn eng Populatioun vu 5.700 Awunner am Joer 2020 vir (d.h. 680 nei Wunnunitéiten an eng Zuel vun 2.380 Stéit)!

Aktuell leie mir bei ongeféier 5.100 Awunner, wäerten 2020 also kaum un déi 5.700 Awunner erukommen.

Mir recommandéieren de Gemengeréit vun  der LSAP d’Lecture vun den Dokumenter, déi si am Prinzip jo selwer mat ausgeschafft hunn!

 

D’Eckwäerter vum Budget 2017:

Budget ordinaire:

Recettes 19.096.773,88€                Dépenses: 16 662 129,45€

Budget extraordinaire:

Recettes 13 244 475,37€                Dépenses  16 842 534,25€

 

Besonnesch Wichtegkeet gëtt am Budget op dës Beräicher geluecht :

 • op Kanner a Jugend (Enseignement fondamental 2.496.601€, Maison Relais 2.600.955€ an 96.230€ fir d’Jugendhaus)
 • op Aarbechten um Stroossennetz an de Reseausinfrastrukturen (Stengefort, Hoen, Klengbetten a Grass fir 4.996.450€)
 • op Subventiounen fir CIGL (+50.000€) an fir Associatiounen (+5.000) gin geheicht

 

Vill grouss an innovativ Projete fënnt een am Budget 2017:

 • Acquisitioun vun Terrain, fir en neie Bau, fir eis Rettungsdéngschter : 350.000€
 • Renovatioun an Transformatioun vun der Villa Collart: 2.000.000 €  (d’Enn vun dësen Aarbechten ass fir dat 1. Semester 2018 virgesinn)
 • Realisatioun vu Logementer « à coût modéré », fir jonk Leit aus der Gemeng: 2.770.000€
 • Amenagement vum Parking hannert dem Gemengenhaus : 280.000€
 • Installatioun vun ëffentlechen Toiletten um P&R Stengefort a beim Mirador: 185.000€
 • Installatioun vun engem neie Kloterparc (Parc Accrobranche) : 785.000€
 • Installatioun an Extensioun vum Fitness urbain beim Mirador: 65.000€
 • Aarbechten um Weier zu Stengefort: 168.000€
 • Ëmsetze vun engem « Makerspace » an der Maison Relais an e Projet « Réagis » : 41.000€

 

Als Spriecher vun den CSV-Conseilleren huet den Tom Matarrese de Budget begréisst. Hien huet d‘Wäitsiichtegkeet an den Engagement vum Schäfferot, a speziell vun den CSV Leit am Schäfferot, zum Wuel vun der Gemeng Stengefort geluewt. Ausserdem huet hien nach emol drop higewisen, dass Stengefort ëmmer méi zu enger extrem attraktiver Uertschaft am Weste vu Lëtzebuerg avancéiert.

 

D’CSV Stengefort seet dem Anne Houllard (CSV Schäffin) an dem Jean-Marie Wirth (CSV Buergermeeschter) e grousse Merci, fir hieren alldeeglechen Engagement a fir déi vill geleeschten Aarbecht am Intérêt vun de Bierger aus den Dierfer vun eiser Gemeng.

Dem Dan Frieden (DP Schäffen) e grousse Merci, fir déi gutt a konstruktiv Zesummenaarbecht.