PAP Kräizheck

D’Art a Weis, wéi dëse Plan d’aménagement particulier “Kräizheck” ugepakt gouf, ass en absolute Novum fir d’Gemeng Stengefort.

Vis-à-vis vum Kierfecht, tëscht Hoen a Klengbetten, soll en neit Lotissement entstoen. Dëst am Sënn vun enger nohalteger Urbanisatioun mat ruralem Charakter.

De Schäfferot huet d’Initiativ ergraff, fir all d’Propriétaire vun den Terrainen un een Dësch ze bréngen, fir e Remembrement urbain zustanenzebréngen.

Dësen erméiglecht et, fir déi verschidde Parzellen ze gruppéieren an iwwer dee Wee alle Propriétairen en equitabele Präiss ze garantéieren an déi gesamt Surface op déi bescht Manéier ze notzen.

Dësen neie Quartier gëtt och den ekologeschen Kritäre gerecht an ass komplett verkéiersberouegt.