Budget 2018

Den éischte Budget vun der neier Majoritéit wäerte mir eis an der CSV-Fraktioun a -Sektioun ganz genee ukucken.

LSAP an “déi Gréng” si jo mat grousse Verspriechen an d’Wahle gaangen, mir sinn dann emol gespaant, wéi a wou déi Verspriechen sech am Budget erëmfanne wäerten a wéivill Akzenter de Buergermeeschter a seng jonk Schäffe fir d’Zukunft setzen.

Eng éischt Präsentatioun vum Budget kruten eis Gemengevertieder an enger Aarbechtssëtzung vum Gemengerot den 12. Dezember 2018.

No iwwer véier (4) Stonnen Erklärungen kruten de Jean-Marie Wirth, den Tom Matarrese, de Georges Zeimet an d’Anne Houllard en éischten Androck vun deem wou et an den nächsten 12 Méint soll higoen.

E Méijoeresplang (plan pluriannuel financier PPF) gouf et leider nach net ze gesinn.

 

Dat richt no Pilotage à vue!