Aus dem Gemengerot

De Bilan vun eiser Aarbecht am Gemengerot

An der Gemeng Stengefort si vun 2011 bis 2017 vill Projeten vun den CSV-Gemengeréit, zesumme mat eisem Koalitiounspartner ëmgesat ginn. An eisem Bilan fannt dir de Résumé vun de wichtegste Projeten aus de leschte 6 Joer: Bilan 2011-2017

Weider liesen

De Budget 2017 – Aktiv, dynamesch, zukunftsorientéiert

An der Gemengerotssëtzung vum 15. Dezember 2016 huet den CSV-DP Schäfferot dem Gemengerot en dynameschen an zukunftsorientéierte Budget presentéiert.   De Budget war Ufank Dezember an enger Aarbechtssëtzung mat all de Gemengeconseilleren duerchdiskutéiert ginn. Vu Säite vun der Oppositioun koum eng eenzeg Propositiounen während dëser Reunioun.   De Gemengerot huet de Budget 2017 mat de Stëmme vun der ...

Weider liesen

L’église de Kleinbettingen pourrait être intégrée au “Fonds”

En sa réunion du 15 décembre 2016, le conseil communal a approuvé par la majorité des voix des conseillers du CSV et du DP la convention entre la Fabrique d’église de Hagen-Kleinbettingen et la Commune de Steinfort qui a pour objet de régler les situations de propriété des églises de Hagen et de Kleinbettingen. Une prise de décision en la matière a été imposée au collège échevinal et au conseil communal ...

Weider liesen

Villa Collart – un joyau du patrimoine architectural et historique local

Le collège échevinal, avec approbation du conseil communal, a décidé de rénover la villa des frères Collart, industriels fondateurs de l’acierie de Steinfort au début du siècle dernier. La somme prévue en investissement est de 3.300.000 € – un projet d’envergure qui permettra la sauvegarde d’un immeuble marquant de Steinfort qui n’a plus bénéficié de rénovations durables durant ...

Weider liesen

Eis Equipe am Gemengerot

Säit Oktober 2011 vertrieden si d’CSV am Stengeforter Gemengerot: den Tom Matarrese (Conseiller), d’Anne Houllard (Schäffen), de Jean-Marie Wirth (Buergermeeschter), d’Bénédicte Janne an de Georges Zeimet (Conseilleren).

Weider liesen