Nei Sportsinfrastrukturen zu Stengefort

Ufank Mäerz hat de Schäfferot (LSAP-déi gréng) säi Projet fir nei Sportsinfrastrukture virgestallt.

Mir dongen eis schwéier, fir eis mat dësem Projet unzefrënnen, well e méi Froen opwërft, wéi en der léist a well en, eiser Meeenung no, net de Besoinë vun enger moderner Gemeng gerecht gëtt.

Hei e kuerze Fakten-Check:

Scheckiwwerreechung un d’Fondation Dr Elvire Engel

Den 9. Juli 2018 hu mir dem Comité vun der Fondation Dr Elvire Engel e Scheck vu 500 € iwwerreecht.

Dëse Betrag hate mir op eiser Sammlerbourse am Abrëll erwirtschaft mat engem Stand, fir deen eis Memberen Brocanteartikele gestëft haten.

Bei Geleeënheet vun der Scheckiwwerreechung krute mir intressant Informatiounen iwwer d’Aarbecht an d’Projete vun der Fondatioun. Et gëtt d’Fondatioun säit 2004 a si huet hire Sëtz zu Stengefort. Si ënnerstëtze  Projeten am Domaine Santé an Educatioun am Burkina Faso.

Um Site vun der ONG: www.fondationdrengel.lu fënnt ee vill Wëssenswäertes iwwer hir Aarbecht.

Besonnesch gutt gefällt eis, dass déi gutt Aarbecht vun der Fondatioun vum Cooperatiounsministère unerkannt gëtt, wouduerch aus eise 500 €, mat Hëllef vum Staat 2.500 € ginn, well de Ministère d’Projeten mat 80% cofinanzéiert.

Mir soen dem ganze Comité e grousse Merci fir hiren Asaz a fir de léiwen Accueil.

 

Budget 2018

Den éischte Budget vun der neier Majoritéit wäerte mir eis an der CSV-Fraktioun a -Sektioun ganz genee ukucken.

LSAP an “déi Gréng” si jo mat grousse Verspriechen an d’Wahle gaangen, mir sinn dann emol gespaant, wéi a wou déi Verspriechen sech am Budget erëmfanne wäerten a wéivill Akzenter de Buergermeeschter a seng jonk Schäffe fir d’Zukunft setzen.

Eng éischt Präsentatioun vum Budget kruten eis Gemengevertieder an enger Aarbechtssëtzung vum Gemengerot den 12. Dezember 2018.

No iwwer véier (4) Stonnen Erklärungen kruten de Jean-Marie Wirth, den Tom Matarrese, de Georges Zeimet an d’Anne Houllard en éischten Androck vun deem wou et an den nächsten 12 Méint soll higoen.

E Méijoeresplang (plan pluriannuel financier PPF) gouf et leider nach net ze gesinn.

 

Dat richt no Pilotage à vue!

 

 

PAP Kräizheck

D’Art a Weis, wéi dëse Plan d’aménagement particulier “Kräizheck” ugepakt gouf, ass en absolute Novum fir d’Gemeng Stengefort.

Vis-à-vis vum Kierfecht, tëscht Hoen a Klengbetten, soll en neit Lotissement entstoen. Dëst am Sënn vun enger nohalteger Urbanisatioun mat ruralem Charakter.

De Schäfferot huet d’Initiativ ergraff, fir all d’Propriétaire vun den Terrainen un een Dësch ze bréngen, fir e Remembrement urbain zustanenzebréngen.

Dësen erméiglecht et, fir déi verschidde Parzellen ze gruppéieren an iwwer dee Wee alle Propriétairen en equitabele Präiss ze garantéieren an déi gesamt Surface op déi bescht Manéier ze notzen.

Dësen neie Quartier gëtt och den ekologeschen Kritäre gerecht an ass komplett verkéiersberouegt.

Presentatioun vun eise Kandidate fir d’Gemengewahlen

Den 3. Mee 2017 hu mir an enger ausseruerdentlecher Generalversammlung eis Kandidate fir d’Gemengewahle vum 8. Oktober 2017 virgestallt an iwwer d’Lëscht ofgestëmmt.

Et sinn dat:
Jean-Marie Wirth (52), Hoen, Infirmier-gradué, Buergermeeschter a Spëtzekandidat;
Claudio Cerqueira (40), Klengbetten, Infirmier-cadre am CHL;
Déborah Della Penna (30), Hoen, Assistante-sociale;
Annemie Elsen (47), Stengefort, Educatrice;
Gritty Feiereisen-Goebel (56), Stengefort, Chef-de-service bei der CNS;
Anne Houllard (70), Klengbetten, Educatrice, Schäffin;
Bénédicte Janne (51), Hoen, Veterinär, Gemengeconseillère;
Georges Kneip (36), Stengefort, Diplom-Informatiker beim CTIE;
Tom Matarrese (50), Klengbetten, Beamten am Service d’économie rurale, Gemengeconseiller;
Fernando Ribeiro (48), Hoen, Attaché de gouvernement am MENJE;
Georges Zeimet (51), Klengbetten, Employé beim SNJ, Gemengeconseiller

Le pont qui relie le Centre Roudemer/Hall Sportif à l’école fondamentale

Encore un chantier qui mine de rien est vital pour Steinfort: le pont a été complément rénové en 2016 afin de permettre de franchir l’Eisch avec les réseaux de gaz, d’eau, d’électricité, de chauffage à distance, de réseaux de communication.

Ainsi tout est préparé pour l’exploitation actuelle et future des sites des deux côtés de l’Eisch. Il sera désormais possible de connecter les bâtiments publics: école, église, maison communale au réseau de chauffage à distance. La chaleur est produite par la centrale de cogénération qui est située à proximité de la Maison Relais. Une fois les bâtiments connectés, le rendement de la centrale de cogénération pourra être amélioré.

… à ne pas oublier, la meilleure accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, les cyclistes, les poussettes, …