Assemblée générale 10 mars 2017

En date du 10 mars, la section avait invité à son assemblée générale ordinaire au Restaurant Bräiläffel à Kleinbettingen.

Danielle Thill a eu le plaisir de présider une assemblée générale bien visitée avec des présentations de bilans plus que positifs.

Parmi les invités nous avions le plaisir de saluer les députés Sylvie Andrich-Duval et Felix Eischen.

Notre secrétaire Déborah Della Penna présentait le bilan des activités politiques et extra-politiques de la section – un programme bien chargé: Bourse du collectionneur, Fête des moules, participations à des formations, participations à tous les événements nationaux et de la circonscription sud, coopération dans des groupes de travail du CSV au niveau national, représentation très active de plusieurs membres dans des organes nationaux du CSV, … la section ne chômait pas en 2016.

La situation financière présentée par notre trésorier René Strotz ne pourrait être meilleure. La tirelire est bien parée pour les mois à venir et ceci “malgré” des dons d’un total de 1.700 Euro versés au “télévie”.

Aucun souci donc pour donner décharge au comité.

Ensuite c’était au tour de nos conseillers communaux de faire le bilan de leur travail au conseil communal et au collège échevinal. Georges Zeimet, Bénédicte Janne, Tom Matarrese (conseillers), Anne Houllard (échevine) et Jena-Marie Wirth (bourgmestre) ont fait passer revue une année très chargée. En 2016, comme pour les années précédentes depuis 2012, nos conseillers peuvent être fiers des projets réalisés et des mesures mises en place. Tous ont soulevé la bonne coopération avec notre partenaire de coalition, le Parti Démocratique et plus particulièrement avec Monsieur Daniel Frieden (échevin, DP).

Deux membres méritants recevaient une distinction:

 • Paul-Marie Majerus, membre depuis 30 ans au CSV
 • Jean Hames, membre depuis plus de 40 ans au CSV

Félicitations!

Felix Eischen, en sa qualité de président du CSV, circonscription sud, adressait le mot de bienvenue du CSV à la section et félicitait le CSV Steinfort pour son dynamisme.

La soirée se clôturait de manière traditionnelle avec “Ham, Fritten an Zalot” et une superbe ambiance.

 

Bezierkskongress vun der CSV-Süden

Den 13. Februar 2017 war zu Kënzeg de Bezierkskongress vun der CSV-Süden.

 
Mir vun der CSV Stengefort ware mat 14 Bezierksdéligéierte gutt vertrueden.
 
Nieft dem Jean-Marie Wirth, eisem Buergermeeschter a Vize-President vum Südbezierkscomité, waren och d’Anne Houllard (Schäffin), d’Bénédicte Janne an den Tom Matarrese (Gemengeréit), d’Danielle Thill (Sektiounspresidentin), d’Déborah Della Penna (Sektiounssekretärin), de Claudio Cerqueira, de Romain Feiereisen, d’Gritty Goebel, d’Denise Jacoby, de Georges Kneip, de Marco Majerus, d’Marie-Jeanne Tornambe an de Jean Tornambe mat dobäi.
 
Duerch eis staark Präsenz hu mir erëm bewisen, dass d’CSV Stengefort eng flott an dynamesch Equipe ass.
 
Mir si frou, dass och déi verschidde Riedner aus dem Bezierkscomité vun der CSV, grad ewéi och de Parteipresident an hiren Interventiounen op d’Aktualitéit zur Flüchtlingsthematik agaange sinn. D’Art a Weis, wéi ee Minister mat der Wourecht ëmgeet an eise Buergermeeschter ëffentlech diffaméiert, gouf um Südbezierkskongress a Fro gestallt a kritiséiert.

mBox à la gare de Kleinbettingen

mBox à la gare de Kleinbettingen

Depuis peu, le Park&Ride des gares ferroviaire et routière de Kleinbettingen a été équipée d’une “mBox”, d’un espace vélos sécurisé. Ce box à vélos sécurisé est situé à proximité immédiate des arrêts de bus et du train.

 

Celle-ci facilitera les correspondances entre le vélo et le bus ou le train à la gare de Kleinbettingen. Le système garantit une  protection optimale des vélos contre le vol et le vandalisme.  Les voyageurs peuvent ainsi laisser garé leur vélo en toute tranquillité pendant la nuit. L’accès aux parcs à vélos est possible en permanence moyennant la m-Kaart.

 

Les travaux de modernisation de la gare de Kleinbettingen sont en pleine évolution:

 • modernisation des quais en cours 2016-2018
 • agrandissement du P&R achevé en 2016
 • installation de la mBox en début 2017
 • démolition de l’ancien bâtiment et construction d’une nouvelle salle d’attente avec WC en printemps/été 2017 (*)
 • installation d’un ascenseur pour accéder aux voies mitoyennes en été/automne 2017

(*) à noter que la nouvelle construction est le fruit de la persévérance du bourgmestre et de ses échevins dans les négociations avec les responsables des CFL. A la base, les CFL avaient planifié de démolir le bâtiment actuel sans le remplacer.

Les habitants de la commune de Steinfort et de la région trouveront donc à la gare de Kleinbettingen toutes les facilités pour pouvoir utiliser les transports en commun avec un confort adéquat.

Comment s’abonner pour pouvoir profiter de la mBox ?

La manière la plus simple d’obtenir l’accès à une mBox est de le commander dans le mShop (guichet en ligne du Verkéiersverbond) et de le charger sur la mKaart à l’une des nombreuses stations Pick Up.

La carte multifonctionnelle mKaart du Verkéiersverbond permet aux voyageurs de disposer d’une clé personnelle pour accéder aux différentes mBox à travers le pays.

Une caution remboursable de 20€ est à acquitter. Le service en soi est gratuit.

Contact pour plus d’infos:    mbox@verkeiersverbond.lu 

CSG-Kongress zu Biergem de 6.2.2017

De 6. Februar war zu Biergem den nationale Kongress vun den CSV Gemengeréit.

Haaptpunkt um Ordre du Jour war de Vote iwwer de Rahmenprogramm fir d’Gemengewahle vum 8. Oktober 2017.

Eis Sektioun war gutt vertrueden: de Jean-Marie Wirth (Buergermeeschter), d’Anne Houllard (Schäffen), den Tom Matarrese (Gemengerot), de Georges Zeimet (Gemengerot) an d’Danielle Thill (Sektiounspresidentin).

D’Danielle souz am Kongressbüro an de Georges war Member vun der Redaktiounsequipe vum Rahmenprogramm.

 

Et war e flotte Kongress, wou vill a kontrovers diskutéiert gouf – e gutt Bild vun enger lieweger Partei, och um Gemengeniveau.

Flüchtlinge in Steinfort: ein Interview mit Bürgermeister Jean-Marie Wirth

Pot du nouvel an 8In der rezenten Ausgabe der FGFC Magazins (n°8, Januar 2017) ist Bürgermeister Jean-Marie Wirth im Interview mit Redateurin Christine Nehrenhausen und gibt Erläuterungen zur Position des Schöffen- und Gemeinderates zum Thema einer möglichen Auffang- und/oder Wohnstruktur für Flüchtlinge in Steinfort.

Er hebt besonders die folgenden Aspekte hervor:

 • die wesentlichen Unterschiede in den Positionen des Schöffen- und Gemeinderates und jenen der Bürgerinitiative
 • die mangelnde Kommunikation der staatlichen Instanzen
 • die wichtige Unterscheidung zwischen Asylbewerbern (DPI) und jenen Personen, die das Flüchtlingsstatut erhalten haben (BPI)

Den kompletten Artikel aus dem FGFCmag’nr08 können Sie hier nachlesen:

De Budget 2017 – Aktiv, dynamesch, zukunftsorientéiert

An der Gemengerotssëtzung vum 15. Dezember 2016 huet den CSV-DP Schäfferot dem Gemengerot en dynameschen an zukunftsorientéierte Budget presentéiert.

 

De Budget war Ufank Dezember an enger Aarbechtssëtzung mat all de Gemengeconseilleren duerchdiskutéiert ginn. Vu Säite vun der Oppositioun koum eng eenzeg Propositiounen während dëser Reunioun.

 

De Gemengerot huet de Budget 2017 mat de Stëmme vun der CSV a vun der DP ugeholl.

D’Oppositioun huet geschlossen dogéint gestëmmt, huet sech dobäi awer op eng éischter schwaach Argumentatioun gestäipt. Ënner anerem gouf beanstand, d’Personalkäschte vun der Gemeng géifen zevill an ze séier an d’Luucht goen. Mir gesinn dëst als en totalt Verkenne vun der Realitéit! D’Aufgabe vun der Gemeng, sief et an der Administratioun oder am techneschen Déngscht, ginn ëmmer méi spezifesch an ëmmer méi komplex. Dofir ass et wichteg, dass eist Personal  muss mat gudden a qualifizéierte Leit opgestallt  sinn, fir sengen Tâche gerecht ze ginn an de Bierger e gudde Service ze bidden. Dëst och an der Optik vum Wuesstem vun der Gemeng.

Grad dëse Wuesstem huet d’Oppositioun dann och nach gemengt mussen ze kritiséieren! De Culot muss een hunn!

Den aktuelle Wuesstem läit ënnert deem, deen ënnert der LSAP-Féierung decidéiert gi war! D’Etude préparatoire an den aktuelle PAG vun 2010 gesinn eng Populatioun vu 5.700 Awunner am Joer 2020 vir (d.h. 680 nei Wunnunitéiten an eng Zuel vun 2.380 Stéit)!

Aktuell leie mir bei ongeféier 5.100 Awunner, wäerten 2020 also kaum un déi 5.700 Awunner erukommen.

Mir recommandéieren de Gemengeréit vun  der LSAP d’Lecture vun den Dokumenter, déi si am Prinzip jo selwer mat ausgeschafft hunn!

 

D’Eckwäerter vum Budget 2017:

Budget ordinaire:

Recettes 19.096.773,88€                Dépenses: 16 662 129,45€

Budget extraordinaire:

Recettes 13 244 475,37€                Dépenses  16 842 534,25€

 

Besonnesch Wichtegkeet gëtt am Budget op dës Beräicher geluecht :

 • op Kanner a Jugend (Enseignement fondamental 2.496.601€, Maison Relais 2.600.955€ an 96.230€ fir d’Jugendhaus)
 • op Aarbechten um Stroossennetz an de Reseausinfrastrukturen (Stengefort, Hoen, Klengbetten a Grass fir 4.996.450€)
 • op Subventiounen fir CIGL (+50.000€) an fir Associatiounen (+5.000) gin geheicht

 

Vill grouss an innovativ Projete fënnt een am Budget 2017:

 • Acquisitioun vun Terrain, fir en neie Bau, fir eis Rettungsdéngschter : 350.000€
 • Renovatioun an Transformatioun vun der Villa Collart: 2.000.000 €  (d’Enn vun dësen Aarbechten ass fir dat 1. Semester 2018 virgesinn)
 • Realisatioun vu Logementer « à coût modéré », fir jonk Leit aus der Gemeng: 2.770.000€
 • Amenagement vum Parking hannert dem Gemengenhaus : 280.000€
 • Installatioun vun ëffentlechen Toiletten um P&R Stengefort a beim Mirador: 185.000€
 • Installatioun vun engem neie Kloterparc (Parc Accrobranche) : 785.000€
 • Installatioun an Extensioun vum Fitness urbain beim Mirador: 65.000€
 • Aarbechten um Weier zu Stengefort: 168.000€
 • Ëmsetze vun engem « Makerspace » an der Maison Relais an e Projet « Réagis » : 41.000€

 

Als Spriecher vun den CSV-Conseilleren huet den Tom Matarrese de Budget begréisst. Hien huet d‘Wäitsiichtegkeet an den Engagement vum Schäfferot, a speziell vun den CSV Leit am Schäfferot, zum Wuel vun der Gemeng Stengefort geluewt. Ausserdem huet hien nach emol drop higewisen, dass Stengefort ëmmer méi zu enger extrem attraktiver Uertschaft am Weste vu Lëtzebuerg avancéiert.

 

D’CSV Stengefort seet dem Anne Houllard (CSV Schäffin) an dem Jean-Marie Wirth (CSV Buergermeeschter) e grousse Merci, fir hieren alldeeglechen Engagement a fir déi vill geleeschten Aarbecht am Intérêt vun de Bierger aus den Dierfer vun eiser Gemeng.

Dem Dan Frieden (DP Schäffen) e grousse Merci, fir déi gutt a konstruktiv Zesummenaarbecht.

L’église de Kleinbettingen pourrait être intégrée au “Fonds”

P1000476En sa réunion du 15 décembre 2016, le conseil communal a approuvé par la majorité des voix des conseillers du CSV et du DP la convention entre la Fabrique d’église de Hagen-Kleinbettingen et la Commune de Steinfort qui a pour objet de régler les situations de propriété des églises de Hagen et de Kleinbettingen.

Une prise de décision en la matière a été imposée au collège échevinal et au conseil communal par le Ministère de l’Intérieur avant la date butoir du 31 décembre 2016 .

Ladite convention ne concerne en rien les autres biens de la Fabrique d’église.

D’après les documents qui ont pu être trouvés, la commune serait en principe propriétaire de l’église de Kleinbettingen.

Or, il faut savoir que l’édifice se trouve actuellement dans un état très critique dû à différents facteurs qui font que d’importants investissements seraient nécessaires pour en assurer la pérennité et la sécurité des usagers.

P1000479 P1000481

 

 

 

 

 

 

Étant donné que l’église de Kleinbettingen n’est plus fréquemment utilisée et vu le nombre décroissant de croyants qui se rendent aux services religieux, même aux jours de fête et aux jours de commémoration, il fallait bien se poser la question quant à la rentabilité et au bien-fondé des investissements permettant une continuité de l’affectation actuelle.

Comme il s’agit toutefois d’un édifice religieux, sacré pour les croyants, le collège échevinal et les conseillers de la majorité ont jugé qu’il n’appartenait pas aux instances laïques de décider de l’avenir de l’église de Kleinbettingen, voire de décider de sa désacralisation.

Nous avons jugé qu’il revenait à l’Église, à l’évêque et à la communauté catholique locale, de décider du sort de l’édifice.

C’est pour ces raisons que le collège échevinal a convenu avec les responsables de la Fabrique d’église de Hagen-Kleinbettingen de transférer l’église de Kleinbettingen dans le fonds national à créer, toujours sous condition que la loi qui règlera la future gestion des édifices religieux soit votée.

Le projet de loi 7037 prévoit de remplacer les fabriques d’église locales par la création à l’échelon national d’un Fonds de gestion du patrimoine du culte catholique (dénommé „le Fonds“) reprenant les missions des fabriques d’église ainsi que les droits et obligations qui s’y rattachent.

Ceci donnera à l’Église (au “Fonds”) l’occasion d’évaluer les différentes options.

Si l’Église juge opportun de maintenir le bâtiment pour les services religieux, le “Fonds” devra procéder aux investissements qui s’imposent. La Commune pourra à ce moment évaluer à quel degré elle contribuera à ces investissements, tout en respectant le cadre légal.

Si jamais “Fonds” et Église décideront que l’édifice de Kleinbettingen ne devrait plus servir aux services religieux, l’évêque pourrait procéder à la désacralisation et une nouvelle affectation devrait être trouvée.

Si le “Fonds” ne voit pas de perspectives, il pourra rendre l’édifice à la Commune pour un montant symbolique et la Commune pourra décider de la future affectation ainsi que des investissements nécessaires.

A l’heure actuelle rien n’empêche que “l’église reste au village” (d’Kierch bleift am Duerf) – il s’agit uniquement de définir les responsabilités à prendre de part et d’autre.

Il est évident que tout ceci est une matière très complexe et très sensible qui pourrait se prêter à merveille à la polémique et aux propos populistes de tous genres. Or, c’est exactement ceci qu’il faut éviter.

L’approche du collège échevinal avec le support des conseillers de la majorité (CSV et DP) contribue à trouver des solutions en toute sérénité en concertation avec la Fabrique d’église de Hagen-Kleinbettingen qui gère les biens de l’Église au niveau local au nom de la communauté des catholiques de la paroisse.

Que les conseillers de l’opposition LSAP se trouvent soudain des sympathies ferventes pour les édifices religieux est louable, sous condition que leur enthousiasme soit honnête et sincère. Néanmoins nous leur recommandons de prendre le temps et le soin de relire les positions de leur parti au niveau national afin de mieux comprendre les décisions prises lors de la réunion du 15 décembre 2016 par le conseil communal de la Commune de Steinfort.

Office social régional – nouveaux locaux

En juin 2016 le collège échevinal, avec approbation du conseil communal et en concertation avec les responsables de l’Office social régional, a pris la décision d’acquérir de nouveaux locaux dans un immeuble Rue de Kleinbettingen à Steinfort.

Ces locaux seront mis à disposition de l’OSR contre paiement d’un loyer mensuel.

P1000508

Début 2017 l’Office social régional pourra y déménager et y trouver des locaux beaucoup plus appropriés à ses missions en faveur des personnes en difficultés.

Les locaux bénéficient de la proximité d’emplacements de parking et des arrêts de bus. De plus, il est garanti que les visites à l’Office social peuvent se faire en toute discrétion.